Adatvédelem és felhasználási feltételek

Az Aflofarm Hungary Kft. (a továbbiakban mint „Társaság”) (Impresszum) elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik eme Weboldalt. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartozik a Weboldal látogatói adatkezelése is. Eme lap tartalma leírja, hogy a Társaság milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve hogyan használhatják fel. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az eme Weboldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.
A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A Weboldal felhasználója a jelen Adatvédelem és felhasználási feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a Felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a Weboldal használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.
Jelen szabályok, elvek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

1. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait az Aflofarm Hungary Kft., (elérhetőségek, további adatok: Impresszum; Székhely:1026 Budapest, Kelemen László utca 9. II/1.) gyűjti és kezeli.

2. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet Weboldalainkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot. A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben Társaságunk gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.
Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az Ön személyes adatait a Weboldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a Társaság, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy előfordulhat, hogy ténylegesen nem férhet hozzá a Weboldal bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a Weboldal fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja, de ez esetben a Weboldalt nem böngészheti.
A Társaság minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan, és ha szükséges, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:
 • név
 • elektronikus levélcím
 • rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen weboldalon megtekintett weboldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat?

A Társaság kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat, és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket a Weboldalon kínál a Társaság, annak biztosításával, hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek és lényegesek maradjanak. A Társaság célja lehet az alábbi fő irányokban történő adathasználat:

 • Weboldal hírlevél rendszerének aktivizálása esetén arra történő feliratkozás és annak kezelése, például:
  • Új tartalmakat érintő értesítések (akár email, akár böngészőn keresztüli értesítés) küldése
  • Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani a kereskedelmi ajánlatot vagy értesítési témájú tartalmazó megkereséseket, az összes e-mail levélben szereplő leiratkozás linkre kattintva teheti meg.
  • Hírlevél rendszer eltérő tematikájú csatornáinak feliratkozási, kezelése, saját akaratból történő módosítása
 • Felmérés, piackutatás érdekében válaszadásra kérhessük meg termékeink és szolgáltatásaink jobbá tételéhez és az ügyfeleink igényeihez való jobb igazításához.

4. Az adatkezelés ideje

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb időtartamig tároljuk és használjuk fel. Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg

5. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

A Társaság jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.

Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például: Weboldal tárhely, Weboldal felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a 7. pontban tájékozódhat részletesebben.

6. Az adatok biztonsága

A Társaság mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól függetlenül eszközön tárolja a Társaság és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rögzíti.

7. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a Társaság, az Aflofarm Hungary Kft. végzi. Adatok tárolásának és továbbításának egyik alaprendszere a Microsoft Windows 10 operációs rendszer és a Chrome böngésző.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
A Társaság a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésbe:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
  1. Gmail for business
  2. Google Drive
  3. Google Docs
  4. Google Analytics (adatvédelmi elvei)
  5. Google Ads
  6. Google TagManager
 • Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10
 • Továbbá a Chrome böngésző
 • Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.
 • Közösségi média szolgáltatók (mint például: Facebook, YouTube, Instagram stb.)

8. A közösségi média felület üzemeltetőjének adatkezelése

A közösségi média felület üzemeltetője webkövető/ targetált marketing eljárást alkalmaz. A targetálás (azon beállítások összessége, amelyek meghatározzák, hogy egy hirdetés milyen feltételek teljesülése esetén jelenjen meg) ugyanakkor attól függetlenül is megtörténhet, hogy a közösségi média felületen be van-e jelentkezve vagy regisztrált-e. A közösségi média által gyakorolt targetálásra Társaságunknak nincs befolyása, jogalapját a közösségi média felület üzemetetője határozza meg, a jogalap tekintetében önálló felelőssége van. A targetálást Társaságunk nem tudja deaktiválni.

Kérjük figyeljen arra, hogy nem kizárható, hogy a szociális média felület üzemeltetője az Ön profil, - és viselkedésadatait használja, hogy ezáltal a szokásait, személyes kapcsolatait, preferenciáit stb. kiértékelje. Társaságunknak nincs ráhatása az Ön személyes adatainak kezelésére az üzemeltetőnél.

További információkat az üzemeltető adatkezelésével, illetve az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban a szolgáltatók alábbi adatvédelmi tájékoztatójában talál:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
- YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
- Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
- Továbbá a Chrome böngésző: https://www.google.com/chrome/privacy/

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítés

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A törlését írásban kell közölnie a Társaság felé, akár írott formában, mely történhet elektronikus vagy papír alapú levél formájában is, az Impresszumban megjelölt címre.

Önnek jogában áll továbbá a fenti elérhetőségeken

 1. tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről (GDPR 14.cikk);
 2. kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést, (GDPR 15.cikk);
 3. adatainak helyesbítését (GDPR 16.cikk), illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni (GDPR 17. cikk);
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérni (GDPR 18. cikk);
 5. megilleti a személyes adatok hordozhatóságához való jog (GDPR 20.cikk), valamint
 6. tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

Tájékoztatjuk, amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül Társaságunkhoz fordulhat e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken: info@aflofarm.hu.
 • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi weboldalon tájékozódhat: www.birosag.hu.

10. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

A Társaság internetes Weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen: szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Társaság számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

11. Cookies (sütik) kezelésről

A Cookies (sütik) kezelésről a Süti – Cookie kezelés Weboldalon tájékozódhat.

12. Más weboldalakra irányító linkek

A Társaság külső, harmadik személyek Weboldalai felé navigálhatnak link használatával. A Társaság semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen Weboldalak felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a Weboldalunkon keresztül elért Weboldalaknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

13. Lényegesebb jogszabályok

Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik.

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)
 • 2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

14. Adattovábbításról

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk:

 • az Aflofarm vállalatcsoport tagjaival és
 • az alábbi, megbízhatónak minősített harmadik felekkel: képviselőinkkel és szolgáltatóinkkal, azokat is ideértve, akik technológiai szolgáltatásokat, például adatelemzést, weboldalszolgáltatást és műszaki támogatást nyújtanak számunkra;
 • szakmai tanácsadóinkkal, könyvvizsgálóinkkal és üzleti partnereinkkel;
 • a szabályozó testületekkel, hatóságokkal, állami szervekkel, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel; továbbá
 • más harmadik felekkel az üzleti tevékenységünk egészének vagy egy részének újjászervezésével kapcsolatban.

15. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Társaság jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Társaság saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen Weboldalt módosítja, azt a Weboldalán közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy Weboldalon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

16. Egészségügyi információk

Ez a Weboldal egészségügyi állapotokról és azok kezeléséről nyújthat információt. A Társaság nem tesz olyan kijelentést, hogy a Weboldalon található anyagok, valamint termékek a célközönség tartózkodási területén (Magyarországon) kívül is elérhetőek. Felhívjuk a figyelmét, hogy azok, akik Magyarország területén kívülről érik el ezt a Weboldalt, ezt saját felelősségükre teszik a helyi jogszabályoknak megfelelően. Továbbá a jelen Weboldalon semmi nem értelmezhető úgy, hogy bármiféle orvosi tanácsot vagy ajánlást adna, ezért kérjük ne hagyatkozzon a Weboldal tartalmára semmiféle döntés vagy intézkedés alapjaként. Az ilyen esetekben mindig egyénre szabott, specifikus orvosi tanácsot kell kérni egy szakképzett egészségügyi szakembertől.

17. Felelősség

A Társaságunk nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, működésképtelenségéből, nem megfelelő működéséből, a Weboldal hibájából, illetve a teljes Weboldal vagy annak részei akár előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges leállásából, valamint a kommunikációs vonal vagy a rendszer leállásából erednek; illetőleg amelyek számítógépes vírus vagy az adatokban bárki által végzett jogosulatlan változtatások következményei. Ez a felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás nem alkalmazandó a Társaságunk szándékos cselekményeivel kapcsolatos felelősségre, illetve olyan kötelezettség nem teljesítéséből eredő felelősségre, amely halált, személyi sérülést vagy egészségkárosodást eredményez.

Társaságunk fenntartja a jogot a Weboldalon található információk előzetes értesítés nélkül, bármely időpontban történő kiegészítésére, törlésére vagy módosítására. Az esetleges újabb információk áttekintése érdekében kérjük rendszeresen keresse fel Weboldalunkat.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR).
 • A jogszabályok aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.

A dokumentum utolsó frissítésének dátuma: 2022.11.25.

Ez az oldal sütiket használ a szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatásokhoz olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót